Keuzehulp

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JLM LUBRICANTS B.V.   


Artikel 1 
Definities  


In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 

Aanbod: iedere vrijblijvend aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van JLM Lubricants aan Klant. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van JLM Lubricants. 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

JLM Lubricants: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JLM Lubricants B.V. waarvan de gegevens in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden verder staan uitgewerkt.  

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met JLM Lubricants dan wel de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met JLM Lubricants, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Consument. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Klant en JLM Lubricants, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Overeenkomst op Afstand. 

Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen Klant en JLM Lubricants wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via de website www.shop.jlmlubricants.nlen de overige websites / platforms / applicaties waar de Producten van JLM Lubricants worden verkocht.  

Partijen: Klant en JLM Lubricants tezamen 

Product(en): alle goederen en zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.   

Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

 

Artikel 2 Identiteit en aanvullende gegevens JLM Lubricants  

 

Vestigings- en bezoekadres JLM Lubricants: 

Schiphol Boulevard 127 

1118 BG Schiphol 

Telefoonnummer: 020-2014995 (normaal gesprekstarief) 

Bereikbaarheid: tijdens kantooruren (9.00-17.30 uur)  

E-mailadresinfo@jlmlubricants.com 

KvK-nummer: 37053531 

Btw-nummer: NL008450481BO1 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en op elke tot stand gekomen Overeenkomst alsmede op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij JLM Lubricants Producten, goederen of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. 

Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en door Partijen schriftelijk zijn vastgelegd. 

JLM Lubricants behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat JLM Lubricants Klant van de wijziging in kennis heeft gesteldmet dien verstande dat voor reeds uitgebrachte offertes/aanbiedingen de Algemene Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de offertes/aanbiedingen zijn uitgebracht. 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.  

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in een Nederlandse en Engelse tekst. In geval van interpretatieverschillen tussen deze teksten, is de Nederlandse tekst bindend.   

 

Artikel 4 Aanbod  

 

Acceptatie van een Aanbod door Klant houdt in, dat Klant zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.  

Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het Aanbod. 

Aan een Aanbod kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het Product waarop het Aanbod of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

Alhoewel JLM Lubricants de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Aanbod waaronder begrepen doch niet beperkt tot prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen JLM Lubricants en Klant kan (gaan) duiden, kan Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, voorbeelden, specificaties en verdere omschrijvingen door JLM Lubricants omtrent de aangeboden Producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het assortiment dat JLM Lubricants aan te bieden heeft, tenzij door JLM Lubricants schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. In geen geval is JLM Lubricants tot enige (na)levering verplicht. 

JLM Lubricants kan niet worden gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een Aanbod dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

 

Artikel 5 Overeenkomst 

 

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

Indien Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JLM Lubricants onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod.  

Indien een opmerking aan de bestelling van de Klant is toegevoegd of in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het Aanbod worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat JLM Lubricants aan Klant schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met hetgeen verzocht in de opmerking van de Klant dan wel met de voorbehouden of afwijkingen. 

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van JLM Lubricants binden JLM Lubricants niet dan nadat en voor zover zij door JLM Lubricants schriftelijk zijn bevestigd. 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Klant, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. JLM Lubricants zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de wijziging in prijs en eventuele andere voorwaarden. JLM Lubricants is gerechtigd om wijzigingskosten in rekening te brengen indien de Klant na de totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst wenst te wijzigen.  

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.  

 

Artikel 6 Herroepingsrecht 

 

De Consument kan de Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de aankoop van Producten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.  

De in het vorige lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in: 

op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen; of: 

als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Indien de tijd tussen de leveringen van verschillende Producten meer dan veertien (14) dagen bedraagt, mag JLM Lubricants de bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren. JLM Lubricants zal in dat kader onverwijld contact opnemen met de Consument.  

Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan dit artikel. 

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan JLM Lubricants. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige zin bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug in originele staat, verpakking, met alle eventueel geleverde toebehoren en conform de door JLM Lubricants verstrekte instructies, of overhandigt de Consument het Product aan JLM Lubricants op het in de Algemene Voorwaarden opgenomen bezoekadres. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de Consument.  

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.  

JLM Lubricants heeft de navolgende Producten en diensten uitgesloten van het herroepingsrecht:  

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Van toepassing? 

De levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.  


Artikel 7 Annulering en retournering 

Onverlet het bepaalde ten aanzien van het in het vorige artikel van de Algemene Voorwaarden bedoelde herroepingsrecht, is annulering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst niet mogelijk, tenzij JLM Lubricants uitdrukkelijk Schriftelijk anders verklaard.  

Onverlet het bepaalde ten aanzien van het in het vorige artikel van de Algemene Voorwaarden bedoelde herroepingsrecht is retournering van de Producten aan JLM Lubricants niet mogelijk, tenzij JLM Lubricants uitdrukkelijk Schriftelijk anders verklaard. 

Indien JLM Lubricants Schriftelijk verklaart dat annulering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst dan wel retournering van de Producten mogelijk is, zal te allen tijde 10% van de overeengekomen orderprijs bij Klant niet zijnde Consument in rekening worden gebracht.  

Bij annulering als bedoeld in het vorige artikel dient de Klant: 

Eventuele annuleringskosten in één keer te voldoen. 

Eventueel door de Klant ontvangen Producten per omgaand te retourneren. 

Retournering (waaronder mede begrepen retournering op basis van het in het vorige artikel bedoelde herroepingsrecht) van Producten waarop gebruikssporen aanwezig zijn en waardoor Producten niet meer in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en/of onbeschadigd  zijn is niet mogelijk, ook niet indien JLM Lubricants uitdrukkelijk Schriftelijk heeft verklaard dat retournering mogelijk is. 

De kosten van het terugzenden van het Product komen te allen tijde voor rekening van de Klant. 

 

Artikel 8 Prijzen  

 

Indien Klant geen Consument is, zijn alle prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege alsmede, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen, rechten en kosten worden wel doorberekend aan Klant.  

Indien Klant een Consument is, zijn alle prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege. Niet inbegrepen zijn eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze kosten worden wel doorberekend aan Klant. 

Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is JLM Lubricants bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering. 

Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van JLM Lubricants prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, accijnzen, technische en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is JLM Lubricants gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Klant. 

Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, heeft ieder der Partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien een dergelijke verhoging als bedoeld in dit artikel binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst geschied, is de Klant gerechtigd (dit gedeelte van) de Overeenkomst binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door JLM Lubricants in verband met de Overeenkomst gemaakte directe kosten. 

Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden kortingen geacht eenmalig te zijn verleend en binden JLM Lubricants niet ten aanzien van latere Overeenkomsten. 

 

Artikel Betaling 

 

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door de Klant niet zijnde een Consument aan JLM Lubricants, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn 

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door de Consument aan JLM Lubricants, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.  

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  

Alle betalingen dienen te geschieden op een door JLM Lubricants aan te wijzen rekening, een en ander indien schriftelijk niet anders is overeengekomen. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JLM Lubricants te melden. 

Indien er goede grond bestaat dat Klant zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Klant verplicht op eerste verzoek van JLM Lubricants terstond genoegzame en in de door JLM Lubricants gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Klant daaraan niet heeft voldaan, is JLM Lubricants gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

Indien de Klant niet zijnde een Consument niet binnen de in dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft JLM Lubricants, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Klant wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan JLM Lubricants toekomende rechten.  

Alle in redelijkheid door JLM Lubricants gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Klant niet zijnde de Consument van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro).  

Indien de Consument niet binnen de in dit artikel gestelde termijn betaalt, is hij nadat hij door JLM Lubricants is gewezen op de te late betaling en JLM Lubricants de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is JLM Lubricants gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. JLM Lubricants kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

Indien JLM Lubricants een vordering heeft op de Klant, is JLM Lubricants gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van de Klant op te schorten totdat volledige betaling van Klant wordt ontvangen.  


Artikel 1
Eigendomsvoorbehoud 


Alle door JLM Lubricants verkochte en geleverde goederen
, zaken en Producten blijven eigendom van JLM Lubricants, tot het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens JLM Lubricants uit hoofde van enige met JLM Lubricants gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen. 

JLM Lubricants is te allen tijde bevoegd tot haar behorende eigendommen tot haar te nemen, in het bijzonder indien Klant niet (tijdig) betaalt, dan wel vermoedelijk niet is staat is of bereid is of zal zijn om te betalen. Teruggenomen Producten crediteert JLM Lubricants tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. JLM Lubricants is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding. 

De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JLM Lubricants te bewaren. 

De Klant is verplicht JLM Lubricants onverwijld te berichten, indien beslag is gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel derden rechten op deze Producten willen vestigen of doen gelden.  

Alle door JLM Lubricants gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door JLM Lubricants verkochte Producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van Klant. 

 

Artikel 11 Levering 

 

JLM Lubricants zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van Producten.  

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan JLM Lubricants kenbaar heeft gemaakt. JLM Lubricants zal het door Klant opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat de Klant aan JLM Lubricants een nieuw adres heeft meegedeeld. JLM Lubricants bepaalt de wijze van (af)levering.  

Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering met betrekking tot de te leveren Producten zal op de Klant overgaan op het moment van levering aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan JLM Lubricants bekend gemaakte vertegenwoordiger. JLM Lubricants is bevoegd de Producten in termijnen te leveren.   

Klant is verplicht Producten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, dan is JLM Lubricants gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over op het moment waarop Producten aan Klant ter beschikking staan.  

Een door JLM Lubricants opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor JLM Lubricants bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan JLM Lubricants verstrekte gegevens. JLM Lubricants zal zich inspannen de opgegeven levertijden zo veel mogelijk na te streven. Door JLM Lubricants opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.  

Indien vertraging in de levering ontstaat, dan wordt de levertijd met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.  

Onverlet het bepaalde in het vorige lid bij dit artikel heeft de Klant bij overschrijding van de levertijd, dan wel enige andere omstandigheid, niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake. Bij overschrijding van de levertijd heeft Klant niet zijnde een Consument geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. De Consument heeft in dat geval wel het recht om de overeenkomst zonder kosten en recht op eventuele schadevergoeding te ontbinden. 

Na ontbinding conform het vorige lid zal JLM Lubricants het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 

De Klant is zich er van bewust dat wijziging van de Overeenkomst kan lijden tot vertraging. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn dan ook voor rekening en risico van de Klant.    

 

Artikel 1Klachten

 

Klant is verplicht de geleverde Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.  

Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde Producten die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, dienen direct, doch in ieder geval binnen één (1) werkdag na aflevering, schriftelijk (met toezending van de paklijst) door Klant te worden gemeld bij JLM Lubricants, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.  

Klachten omtrent gebreken aan Producten die niet kunnen of konden worden geconstateerd binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn dienen binnen vijf (5) werkdagen nadat ze aan Klant bekend zijn geworden, althans redelijkerwijs bekend hadden moeten worden, schriftelijk te worden gemeld aan JLM Lubricants, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.  

Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is Klant verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten  zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Klant zal daarbij de aanwijzingen van JLM Lubricants stipt opvolgen en JLM Lubricants alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de Producten dienen deze ter inspectie van JLM Lubricants bewaard te blijven en pas na schriftelijke toestemming van JLM Lubricants te worden gezonden aan JLM Lubricants. 

Indien Klant hetgeen is bepaald in artikel 10.1 tot en met 10.4 niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere aanspraak van Klant ter zake. Indien Klant nalaat klachten bij JLM Lubricants in te dienen binnen de in artikel 10.2 en 10.3 gestelde termijnen, wordt Klant geacht de Producten te hebben goedgekeurd en kan Klant zich nimmer beroepen op het feit dat de Producten niet beantwoorden aan de overeenkomst.  

In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.   

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn retourzendingen  zonder voorafgaande toestemming van JLM Lubricants – niet toegestaan. 

Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JLM Lubricants het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van JLM Lubricants, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor voldoen aan Klant. In geval van vervanging is Klant gehouden om het eigendom van het vervangen Product te verschaffen aan JLM Lubricants door op eerste verzoek van JLM Lubricants (met daarin eventueel nadere instructies) het vervangen Product te retourneren aan JLM Lubricants, tenzij JLM Lubricants anders aangeeft. 

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door JLM Lubricants daardoor gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.   

 

Artikel 1Beëindiging van de Overeenkomst  

 

JLM Lubricants kan, naast de overige uit de Overeenkomst (waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden) en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van JLM Lubricants jegens Klant met onmiddellijke ingang ontbinden indien: 

Klant één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens JLM Lubricants niet nakomt; 

Klant in staat van faillissement wordt verklaard; 

Klant surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt; 

ten aanzien van Consument een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken; 

Klant tot liquidatie van zijn zaken overgaat; 

er beslag wordt gelegd op het vermogen van Klant ter zake substantiële schulden of indien Klant niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat. 

Voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook) gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde Producten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

 

Artikel 1Bescherming persoonsgegevens 

 

De door Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van JLM Lubricants. De gegevens worden gebruikt voor het nakomen van de Overeenkomst, alsmede voor administratieve doeleinden en voor het aan Klant toezenden van informatie met betrekking tot Producten, werkzaamheden en activiteiten van JLM Lubricants.  

Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.  

Klant en JLM Lubricants zullen in het kader van de Overeenkomst alle op hun rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen. 

Indien JLM Lubricants bij de uitvoering van de werkzaamheden kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens van Klant, is Klant er bij de verstrekking van deze gegevens aan JLM Lubricants zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die JLM Lubricants niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan JLM Lubricants over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor JLM Lubricants om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen. 

JLM Lubricants neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. De passende maatregelen sluiten aan op de geldende stand van de techniek.  

 

Artikel 1Intellectuele eigendomsrechten   

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op alle door JLM Lubricants vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, tekeningen, fotografische opnamen, modellen, brochures, catalogi, prijslijsten, schema’s, ontwerpen, (digitale) rapporten, checklisten, adviezen, foto’s, folders, templates, schetsen en andere bescheiden, behoren toe aan en berusten uitsluitend bij JLM Lubricants. JLM Lubricants behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.  

De in het vorige lid van dit artikel vermelde bescheiden of hun inhoud mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JLM Lubricants geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook door Klant openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd of anderszins gebruikt. Indien tussen partijen gebruiksbeperkingen zijn overeengekomen, zal Klant de overeengekomen beperkingen steeds stipt naleven. Schending van dergelijke gebruiksbeperkingen levert zowel een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst met JLM Lubricants op als een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van JLM Lubricants/derde(n).  

De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van JLM Lubricants aan de Klant. Als gevolg van het sluiten van een Overeenkomst met JLM Lubricants verkrijgt Klant geen enkel recht van intellectueel eigendom.  

Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van een Product te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van een Product. 

Het is de Klant verboden een Product te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.  

De Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van JLM Lubricants zouden kunnen worden geschaad. 

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

 

Iedere aansprakelijkheid van JLM Lubricants, van JLM Lubricants werkzame werknemers en/of door JLM Lubricants ingeschakelde hulppersonen/derden, is beperkt tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van JLM Lubricants wordt uitbetaald onder aftrekking van het eigen risico van dergelijke verzekering.  

Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van JLM Lubricants, van JLM Lubricants werkzame werknemers en/of door JLM Lubricants ingeschakelde hulppersonen/derden te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag dat door JLM Lubricants van de Klant is ontvangen uit hoofde van de door JLM Lubricants gezonden factuur. 

De aansprakelijkheid van JLM Lubricants voor door Klant geleden of te lijden indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik, verlies, verminking, of vernietiging van gegevens, verlies van orders en/of PR-schade. 

De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van JLM Lubricants van bij JLM Lubricants werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen. 

Indien een klacht omtrent geleverde Producten overeenkomstig artikel 12.8 gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van JLM Lubricants ter zake wordt vastgesteld, zal deze te harer keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of (indien mogelijk) het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door haar is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is JLM Lubricants nimmer verplicht.  

Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van JLM Lubricants ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder mede begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel zou volgen.  

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor JLM Lubricants aansprakelijk is.   

 

Artikel 1Overmacht  

 

Indien JLM Lubricants door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is JLM Lubricants nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

Aan de zijde van JLM Lubricants omvat overmacht onder andere alle handelingen waarop JLM Lubricants geen invloed kan uitoefenen en overige gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van JLM Lubricants vallen, zelfs wanneer deze op het moment van het sluiten van de Overeenkomst konden worden voorzien, ten gevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk of permanent wordt verhinderd hetgeen, indien niet reeds hieronder vallend, wordt begrepen, verzuim van leveranciers van JLM Lubricants, ziekte, (burger-)oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), rellen, stakingen, personeelstekort, uitsluitingen, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, late levering van materialen en Producten door de leverancier van JLM Lubricants<span data-contra<