Keuzehulp

Algemene voorwaarden

Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities

GMS : GMS Group Holding B.V. en haar werkmaatschappijen / dochteronder-
nemingen, waaronder GMS Europe B.V., GMS Europe GmbH, GMS Lubricants 
B.V., GMS Automaterialen B.V. en GMS Automotive Asia Pacific Co.Ltd, de gebruiker van de algemene voorwaarden,verkoper. 

Koper                 : de wederpartij van verkoper, de afnemer.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Het is ons doel om technische storingen te vermijden. Echter, informatie op onze website kan zijn gemaakt of bewerkt in programma's die niet volledig vrij zijn van fouten, waardoor wij geen garantie kunnen geven dat deze dienst niet zal worden onderbroken of op een andere manier door dergelijke problemen wordt getroffen. GMS Lubricants B.V. neemt geen verantwoordelijk voor problemen die zijn ontstaan door het gebruiken van deze website of externe links.
 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GMS Group Holding B.V., alsmede al haar werk- en dochtermaatschappijen, waaronder in het bijzonder GMS Europe B.V., GMS Europe GmbH, GMS Lubricants B.V. en GMS Automotive Asia Pacific.

2.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen GMS en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GMS, voor de uitvoering waarvan door GMS van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 

Artikel 3 Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van GMS en moeten op eerste verzoek franco aan haar worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van GMS niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht GMS niet tot acceptatie van een order.

3.4 GMS kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten waarbij GMS partij is, gelden eerst als gesloten nadat GMS schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. na de feitelijke levering af magazijn GMS van de verkochte goederen door GMS aan koper.

4.2 De opdrachtbevestiging van GMS wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

4.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden en/of mondelinge overeenkomsten, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 10 werkdagen na factuurdatum.

4.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsook mondelinge toezeggingen gedaan door dan wel afspraken gemaakt met medewerkers, personeel en/of vertegenwoordigers van GMS, binden GMS slechts indien deze door haar schriftelijk aan koper zijn bevestigd.

4.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht GMS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.7 Elke overeenkomst wordt door GMS aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper - uitsluitend ter beoordeling van GMS - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.8 GMS is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen dat koper zowel aan diens betalings- als aan diens overige verplichtingen zal voldoen.

4.9 Voorts is GMS bevoegd om indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de hem verstrekte opdracht en na overleg met koper, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan koper zullen worden doorberekend.
 

Artikel 5 Prijzen

5.1 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn GMS, in een door GMS bepaalde valuta (euro of dollar), exclusief BTW, invoerrechten en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

5.3 GMS mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden.

5.4 GMS is gerechtigd jaarlijks haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.
 

Artikel 6 Levering

6.1 Levering geschiedt af magazijn, tenzij partijen anders overeenkomen. De levering vindt plaats aan het bij GMS laatst bekende door koper opgegeven afleveradres.

6.2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat GMS deze aan hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.3 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GMS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden alsnog afneemt, is GMS gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is GMS gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die GMS bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper.

6.4 Indien GMS een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper GMS schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om te presteren.

6.5 Indien GMS gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan GMS ter beschikking heeft gesteld.

6.6 GMS is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. GMS is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 

Artikel 7 Zichttermijn

7.1 Uitsluitend bij bestellingen door consumenten waarbij sprake is van verkoop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na aflevering van de goederen. Het staat GMS vrij bepaalde goederen uitsluitend te leveren vanaf de fysieke winkel van GMS. Voor dergelijke leveringen geldt geen zichttermijn.

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking.

7.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De koper doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen.

7.4 De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door GMS bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

7.5 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht, is GMS gehouden het eventueel reeds door de koper betaalde, waaronder begrepen de betaalde verzendkosten, binnen 30 dagen aan de koper terug te betalen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper.
 

Artikel 8 Modellen, afbeeldingen

8.1 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

8.2 Is aan koper een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

9.2 Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en schriftelijk binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn. Niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan GMS te worden gemeld. Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.3 Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.

9.4 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van GMS. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier.

9.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

 • afwijkingen in kleur, gewicht, samenstelling en maat van minder dan 10 %;
 • de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

9.6 Koper dient GMS op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.

9.7 Indien een klacht gegrond is, zal GMS het geleverde vervangen of herstellen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. GMS is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” of “Garantie” bepaalde.
 


Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door GMS aan te geven wijze en in een door GMS aan te geven valuta, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van GMS op koper onmiddellijk opeisbaar.

10.4 GMS is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

10.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

 • over de hoofdsom tot en met € 2.500,- 15% over de hoofdsom, met een minimum van € 40,- en een maximum van € 375,-.
 • over de hoofdsom tot en met € 5.000,- € 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-) met een maximum van € 625,-.
 • over de hoofdsom tot en met € 10.000,- € 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-) met een maximum van € 875,-.
 • over de hoofdsom tot en met € 100.000,- € 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-) met een maximum van € 2.775,-.
 • over de hoofdsom boven de € 100.000,- € 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus € 100.000,-) met een maximum van € 6.775,-.

Bedragen in Euro of overeenkomstige waarde in andere valuta.

11.2 Indien GMS hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook die kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Geleverde zaken blijven eigendom van GMS, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door koper zijn betaald.


12.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren dan wel, in het geval van een binnen de EU gevestigde koper, door te verkopen aan afnemers buiten de EU, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht GMS zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

12.4 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan GMS.

12.5 Voor het geval dat GMS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan GMS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GMS zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 

Artikel 13 Retentierecht

13.1 Op alle goederen welke zich van of namens koper onder GMS bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft GMS het recht van terughouding zolang koper niet aan al zijn verplichtingen jegens GMS heeft voldaan.

13.2 GMS is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat koper enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten schuld van GMS. Het risico der goederen blijft aldus bij koper.
 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1 GMS is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst GMS ter kennis gekomen omstandigheden goede 
  grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal 
  nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet 
  behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming 
  dit rechtvaardigt;
 • koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
  onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, 
  tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
 • sprake is van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke 
  schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-
  stelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, 
  beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper.

14.2 Voorts is GMS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van GMS op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien GMS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. GMS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 15 Annulering

15.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met GMS tot stand is gekomen en voordat GMS aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Speciaal voor koper ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden.

15.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

15.3 Indien koper inmiddels de orderprijs aan GMS heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorggedragen.
 

Artikel 16 Garantie

16.1 De door GMS geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld.

16.2 Deze garantie is beperkt tot:

 • productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk,onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
 • leveringen aan kopers binnen de EU;
 • de garantie die door de producent wordt gegeven;
 • tot vervanging of herstel van de zaak;
 • 1 jaar na levering tenzij anders is overeengekomen.

16.3 Deze garantie vervalt:

 • bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door koper of een derde aan of van het geleverde;
 • bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
 • wanneer eventueel vereiste keuring niet jaarlijks plaatsvindt;
 • indien koper zich niet heeft gehouden aan enige door GMS gegeven instructie ter zake het geleverde.

16.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.

16.5 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.
 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Indien GMS aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

17.2 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper GMS niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.

17.3 Indien GMS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van GMS te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GMS aan de 
  overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan GMS toegerekend kan worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper 
  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
  deze algemene voorwaarden.

17.5 GMS is nimmer aansprakelijk voor:

 • indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
 • aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of 
  onderhoud door koper of een derde;
 • schade voortvloeiende uit een te hoge belasting, een verkeerd, oneigenlijk of 
  onprofessioneel gebruik van de zaak door koper of een derde dan wel door niet naleving 
  van een gebruiksaanwijzing/instructie of een gebruik anders dan waarvoor de zaak 
  bestemd is;
 • schade voortvloeiende uit door GMS gegeven adviezen.

17.6 Koper vrijwaart GMS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

17.7 Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de geleverde producten is koper gehouden de (eind)gebruikers aan wie zij de producten krachtens welke titel dan ook in gebruik geeft, te voorzien van gebruikersadviezen en handleidingen welke inhoudelijk overeenstemmen met de product- en gebruiksinformatie die door GMS bij aflevering van de producten wordt verstrekt. Voorts is koper gehouden erop toe te zien dat de (eind)gebruikers overeenkomstig voormelde richtlijnen en op een zorgvuldige en veilige wijze de geleverde producten gebruiken.

17.8 Indien en voor zover GMS uit hoofde van productaansprakelijkheid zoals bedoeld in de wet gehouden is de schade te vergoeden ontstaan dan wel veroorzaakt door een door haar gefabriceerd of in de EU geïmporteerd gebrekkig product, zal GMS die aansprakelijkheid worden verminderd of opgeheven als de schade is veroorzaakt door zowel een gebrek in het product als door schuld van koper of een (rechts)persoon voor wie koper aansprakelijk is.

17.9 Voor het geval op de tegen GMS gerichte vordering tot vergoeding van productschade van toepassing is het recht van een EU-lidstaat, die gebruik heeft gemaakt van de limiteringsoptie van artikel 16 lid 1 EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr L 210) sluit GMS, voor het geval een contractspartij uit hoofde van de aansprakelijkheid reageert, elke aansprakelijkheid dan wel gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die de betreffende limiet te boven gaat, uit.
 

Artikel 18 Vervaltermijn

18.1 Alle vorderingen van koper uit hoofde van een overeenkomst met GMS vervallen een jaar nadat de (rechts)handeling, die aanleiding geeft tot die vordering(en), heeft plaatsgevonden.
 

Artikel 19 Risico-overgang/vervoer

19.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

19.2 Indien GMS voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. GMS bepaalt de wijze van vervoer.

19.3 Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

19.4 Als GMS voor internationaal vervoer over de weg zorgdraagt, is van toepassing het ‘Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg’ (CMR).
 

Artikel 20 Overmacht

20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GMS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GMS niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GMS, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, import- of exportbelemmeringen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

20.3 GMS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat GMS zijn verbintenis had moeten nakomen.

20.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5 Als GMS ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GMS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 

Artikel 21 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrecht

21.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt GMS zich de rechten en bevoegdheden voor die GMS toekomen op grond van het intellectuele eigendom en de Auteurswet.

21.2 Alle door GMS verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van GMS, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GMS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van GMS afkomstige of door haar gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zijn eigendom van GMS, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van koper zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

21.4 Alle bij de uitvoering van de overeenkomst tot stand gekomen producten en zaken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van GMS tot stand te zijn gekomen. GMS is uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de overeenkomst vervaardigde producten en zaken en op de in de overeenkomst bedoelde eindproducten.

21.5 Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper aan GMS een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,00 per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van GMS op vergoeding door koper van alle voor GMS daaruit voortvloeiende schade.
 

Artikel 22. Geheimhouding

22.1 Koper is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van GMS of uit andere bron verkrijgt. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door GMS schriftelijk aan koper is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.

22.2 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt koper aan GMS een direct opeisbare en niet matiging vatbare boete van € 100.000,00 onverminderd het recht van GMS vergoeding van de meerdere schade te vorderen.
 

Artikel 23 Authentieke versie

23.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.
 

Artikel 24 Geschillen & Toepasselijk recht

24.1 Alle geschillen tussen partijen verband houdende met de tussen GMS en koper gesloten overeenkomst, ook indien slechts één van de partijen meent dat sprake is van een geschil, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van GMS, welke rechter bij uitsluiting van alle andere instanties bevoegd is van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft GMS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

24.2 Op elke overeenkomst tussen GMS en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Artikel 25 Vindplaats voorwaarden

25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland op 14 december 2012 onder nummer 37041530 en zijn verder te raadplegen op de websites van GMS.

Bijzondere bepalingen
 

Artikel 26 Toepasselijkheid

26.1 Deze bijzondere bepalingen gelden als de daarin bedoelde specifieke situaties zich voordoen en vormen dan een aanvulling op de hiervoor genoemde algemene bepalingen.
 

Artikel 27 Vervoer en dienstverlening

27.1 Indien GMS voor vervoer/verzending, opslag van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

27.2 De prijzen van de logistieke diensten omvatten in ieder geval niet:

 • in/uitklaringskosten;
 • BTW.;
 • heffingen;
 • invoerrechten;
 • voorschotprovisie;
 • ferrykosten;
 • kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten;
 • dieselolietoeslagen;
 • currencytoeslagen;
 • toeslagen voor extra laad- en losadressen;
 • verzekeringen;
 • opslagkosten.

Deze kosten worden, indien zij zijn gemaakt, afzonderlijk in rekening gebracht bij koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

27.3 De prijzen zijn berekend op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan heeft GMS het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.

27.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door GMS te bepalen volgorde, waarbij capaciteit van de aan GMS ter beschikking staande vervoermiddelen en de graad van de bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten. GMS is vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader is overeengekomen.

27.5 Koper is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de zaken moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van GMS te stellen en haar alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

27.6 GMS, althans de door haar ingeschakelde vervoerder, zal indien mogelijk haar vrachtwagens tijdens de overnachting zoveel mogelijk parkeren op een parkeerplaats waar meerdere vrachtwagens geparkeerd staan en waar een tankstadion aanwezig is. De zorgplicht van GMS gaat uitdrukkelijk niet verder, ook niet indien derden anders zijn overeengekomen of indien buitenlandse assuradeuren een ruimere zorgplicht uitdrukkelijk eisen.

27.7 GMS is gerechtigd zaken, gelden en documenten, deze laatste in de ruimste zin des woords jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, terug te houden voor rekening en risico van koper tot alle opeisbare vorderingen van GMS zijn voldaan.

27.8 Alle zaken, documenten en gelden, welke GMS uit hoofde van en met welke bestemming ook, onder zich heeft of zal krijgen, strekt GMS tot vuistpand voor alle vorderingen, welke GMS ten laste van koper heeft of mocht krijgen.

27.9 Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de Wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

27.10 GMS kan desgevraagd het vuistpand doen vervangen door een uitsluitend te harer beoordeling staande of gelijkwaardige of meer omvattende zekerheid.

27.11 Koper kan zich nimmer tegenover GMS beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.
 

Artikel 28 Export

28.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door GMS worden overgedragen.

28.2 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan koper voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

28.3 Koper is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de producten moeten worden vervuld, de nodige bescheiden aan GMS ter beschikking te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

28.4 Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is GMS niet verantwoordelijk indien deze niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt met overlegging van alle benodigde gegevens, eisen en specificaties van dat land en GMS heeft aangegeven aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.
 

Artikel 29 Producten

29.1 Koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMS wijzigingen aanbrengen in de producten of hun verpakking of etikettering.

29.2 GMS heeft het recht om de producten en de specificaties naar eigen inzicht te wijzigen. Dit recht omvat het recht om nieuwe versies van het product op de markt te brengen en om bepaalde producten of onderdelen daarvan uit de serie van producten te verwijderen.

29.3 GMS zal koper schriftelijk op de hoogte stellen van iedere geplande wijziging in de producten, voor zover deze voor koper relevant is, zoals onder meer blijkend uit de aankopen door koper in de voorafgaande zes maanden, en van iedere verwijdering van producten of onderdelen daarvan uit de serie van producten. GMS zal de in de vorige zin bedoelde kennisgeving doen minimaal 30 dagen voordat de wijziging of verwijdering wordt doorgevoerd. Koper is niet gerechtigd tot een compensatie van welke aard ook in verband met een wijziging of beëindiging van producten of onderdelen daarvan als bedoeld in artikel 29.2

29.4 Bij het verstrekken van informatie over de producten aan haar (potentiële) klanten zal koper gebruik maken van de productinformatie die GMS aan koper zal verstrekken. GMS zal ervoor zorg dragen dat hij geen onjuiste of misleidende informatie over de producten zal verstrekken aan derden.

29.5 Koper zal onderzoeken of de producten en de productinformatie voldoen aan alle vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving binnen het Contractgebied, en zal GMS er onmiddellijk van op de hoogte stellen indien enig product of productinformatie daaraan niet zal voldoen. Indien koper nalaat GMS de in de vorige zin bedoelde informatie te verstrekken of indien hij onjuiste informatie verstrekt, zal koper GMS vrijwaren van alle aanspraken van derden (waaronder begrepen overheidsorganen) die verband houden met het niet voldoen van de producten aan de lokale wet- en regelgeving, en van alle schade en kosten die GMS in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

29.6 Koper zal GMS onmiddellijk op de hoogte stellen van alle klachten met betrekking tot de producten die koper zal ontvangen.
 

Artikel 30 Gebruik Merken

30.1 Koper heeft onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden het recht gebruik te maken van de merken bij de promotie en distributie van de producten in het Contractgebied.

30.2 Koper zal de merken, nummers of andere identificatietekens die op of in verband met de producten worden gebruikt, niet wijzigen, verwijderen of veranderen. Koper zal merken niet gebruiken op een wijze die op enige wijze schadelijk kan zijn voor hun onderscheidend vermogen, reputatie, geldigheid, of de goodwill van GMS daarin, dan wel voor de onderneming of handelsnaam van GMS. Koper zal niet enig merk of handelsnaam gebruiken of registreren die zodanig lijkt op enig merk of handelsnaam van GMS dat deze gevaar voor verwarring (waaronder begrepen indirecte verwarring) of misleiding kan veroorzaken. Koper zal voorts niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMS enig ander merk dan de merken gebruiken in verband met de producten.

30.3 Koper zal zich strikt houden aan de richtlijnen en instructies voor de wijze van gebruik van de merken die GMS van tijd tot tijd aan koper zal geven.

30.4 Koper zal op kosten van GMS alle redelijke medewerking verlenen die GMS verlangt in verband met de handhaving van de merken in het Contractgebied.

30.5 Koper zal behoudens het recht op gebruik als bedoeld in lid 1, geen enkel recht hebben op enig merk, noch op enige daarmee verbonden goodwill. Deze berusten en blijven berusten bij GMS. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik door koper van de merken zal toekomen aan GMS.

30.6 Koper zal GMS onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere inbreuk of dreigende inbreuk op de merken door een derde waarvan koper op de hoogte komt, alsmede van iedere bewering of vordering door een derde die stelt dat de verkoop of import in het Contractgebied van de producten enig recht van enige derde schendt.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »